Luku 1.2 (Digiopas)

Digioppimateriaaleilla opettaminen

Uusia mahdollisuuksia opetukseen

Sähköinen oppimateriaali antaa mahdollisuudet hyvin monenlaiseen opettamiseen.

E-kirja apuna opettajajohtoisessa opetuksessa: opettaja näyttää lukuun sisältyvät kuvat, animaatiot ja muut havainnollistukset oman opetuksensa osana. Opetettavan aiheen pääkohdat voi käydä näiden elementtien avulla läpi. 

Opettaja voi osallistaa oppijoita opetuksensa ohessa luvunsisäisillä tehtävillä. Kun vastaan tulee luvunsisäinen tehtävä, oppijat tekevät tehtävän ja voivat samalla testata, miten hyvin ovat sisäistäneet siihen mennessä kerrotut tiedot.

Kertaamisessa tiivistelmät, yhteenvedot ja kertaustehtävät auttavat oppijoita hahmottamaan, ovatko oppineet kaiken oleellisen.

Tiedon etsimisessä e-Opin kirjojen hakutyökalu on loistava väline eriyttämiseen, mutta myös monialaisten kokonaisuuksien opettamiseen.

Havainnollisuuden lisäämisessä: esimerkiksi sydämen toimintaan paneutuessa katsotaan sydämen toiminnasta kertova animaatio ja tutkitaan sydämen rakennetta 3D-mallista.

Tekstien kuuntelumahdollisuutta voi hyödyntää monella eri tavalla. Esimerkiksi osa luvusta voidaan kuunnella yhdessä luokassa (toimii samalla keskittymisharjoituksena). Tekstiä voi kuunnella myös itsenäisesti uutta asiaa opiskelessa tai kerratessa. Samalla voi seurata tekstiä kirjassa ja saa parannettua omaa lukemisen taitoaan.

E-kirjan tehtäviä voi tehdä monella eri tavalla. Tehtävät voi tehdä suoraan digikirjaan tai voi hyödyntää vihkoa työskentelyssä. Esimerkiksi yläkoulun matematiikan kirjan tehtäviä kannattaa voi ratkaista ensin vihkoon ja vasta sitten syöttää vastaus e-kirjaan palautteen saadakseen. 

Tehtäviä on eritasoisia (ks. esim. Bloomin taksonomia). 

 • Osa tehtävistä auttaa ja mittaa tietämistä ja ymmärtämistä (esim. monivalintatehtävä termeistä).
 • Osa tehtävistä vaatii soveltamista ja analysoimista.
 • Osa tehtävistä opettaa ongelman arvioimista

Esimerkki oppitunnista

Oppituntien rakenne vaihtelee tietenkin ikäryhmän, oppiaineen ja opiskeltavan aiheen ja tavoitteiden mukaan. Voimme kuitenkin esittää esimerkkejä oppituntien rakenteesta.

Oppitunnin rakenne 1

 1. Edellisen aiheen kertaus. Voidaan näyttää kuvia edellisen aiheen luvun kuvituksesta ja pyytää oppijoita kertomaan kuvissa havaitut asiat ja ilmiöt. 
 2. Luvun tärkeimmät asiat. Opettaja ohjaa oppilaita/opiskelijoita sulkemaan tabletit/läppärit ja seuraamaan opetusta tarkkaan 15-20 minuuttia. Opettaja esittää opiskeltavan asian huolella. Voidaan tehdä muistiinpanoja ja jokin tehtävä yhdessä.  
 3. Oppijakohtainen työskentely. Tutustutaan oppisisältöön yksinään tai ryhmissä. Tehdään muutama tehtävä. 
 4. Vaihtelevat työtavat: ryhmätyö, muistiinpanojen tekeminen omatoimisesti, kokeellisuus jne.
 5. Kotitehtävien antaminen.

Oppitunnin rakenne 2

Flipped learning -menetelmä

 1. Opettaja antaa edellisen tunnin lopuksi oppijoille kotitehtäväksi tutustua seuraavaan lukuun etukäteen ja (halutessaan) lukuun liittyvän ennakkotehtävän. 
 2. Oppijoita voi myös pyytää tekemään luvun sisäiset tehtävät tuntiin valmistautuessaan ja miettimään, mitä aiheesta haluaisi vielä tietää lisää tai mikä jäi epäselväksi.
 3. Opettaja tarkistaa ennen tuntia oppijoiden vastaukset luvun tehtäviin ja voi näiden avulla jo huomata, mitä asioita he ovat jo oppineet ja mihin kannattaa tunnilla keskittyä. 
 4. Tunnilla käydään keskustellen (joko yhdessä tai pienemmissä ryhmissä) läpi lukua, ongelmakohtia ja havainnollistetaan vaikeilta tuntuvia asioita. Oppijat parhaimmillaan selittävät toisilleen luvun sisältöä, ja oppivat samalla itsekin käsittelemään oppimaansa tietoa. Opettaja on tässä tukena ja auttaa esimerkiksi käsitteiden kanssa. 

E-kirja lisämateriaalina

E-kirjaa voi käyttää myös oppituntien lisämateriaalina. Opiq+ opettaja -lisenssi avaa kaikki e-Opin digikirjat opettajan käyttöön. Digikirjoja ja niiden sisältämiä opettajan materiaaleja voi käyttää oppitunneilla mm. ilmiöiden havainnollistamiseen ja oppijoiden motivoimiseen. Lukujen kuvia voi selata projektorinäkymässä nuolinäppäimillä.

Opettaja voi tehdä teoksiin omia muokkauksia, kuten lisätä linkkejä, tiedostoja ja muistiinpanoja sekä erivärisiä korostuksia tekstiin. Kaikki opettajan tekemät lisäykset säilyvät kirjoissa vuodesta toiseen. 

Opiq+ opettaja -palvelu maksaa 99 € + alv / lukuvuosi / opettaja.

Lisätietoa

e-Opin kevään 2024 livetuokion esitys painetun kirjan ja digimateriaalin yhdistämisestä
e-Opin kevään 2024 livetuokion esitys englanninkielisen ja suomenkielisen oppimateriaalin yhdistämisestä
Odota