Käyttöehdot

Käyttöehdot ovat voimassa 01.06.2021 alkaen.

Katso myös yksityisyysehdot.

Katso myös evästeiden käyttö.

Katso myös tilausehdot.

Kyseiset käyttöehdot (jäljempänä ehdot) koskevat Star Cloud OÜ:n (jäljempänä "Star Cloud"), yritysrekisteritunnus 12731921, sähköposti info@starcloud.ee ja Star Cloudin valtuutetun palveluntarjoajan e-Oppi Oy:n, yritysrekisteritunnus 2429969-2, sähköposti info@e-oppi.fi, Opiq-alustalla tarjoamia palveluja.

Opiqin palveluiden ja lisäpalveluiden käyttämiseksi on hyväksyttävä kyseiset ehdot, ja ne ovat Opiq-palvelun ja lisäpalveluiden tarjoamisen sekä käyttölisenssin erottamaton osa. Kyseisiä ehtoja ei allekirjoiteta erikseen ja ne astuvat voimaan siitä hetkestä, kun Opiqin palvelu ja lisäpalvelu otetaan käyttöön.

 1. Käsitteet
  1. Asiakas – Opiq-verkkoalustan käyttäjä, joka on oikeushenkilö (koulu, paikallishallinto jne.).
  2. Käyttäjä – Opiq-verkkoalustan käyttäjä, joka on luonnollinen henkilö ja luonut Opiq-käyttäjätilin itsenäisesti.
  3. Palvelu – Opiq-alusta, alustan tarjoamat mahdollisuudet ja alustan lisäpalvelut (mm. OpiqStat). Opiq-palvelu on EU-direktiivin nro 2015/1535 selvityksen mukaan tietoyhteiskunnan palvelu (jäljempänä alusta tai Opiq).
  4. Sopimus – asiakkaan ja Star Cloudin välillä solmittu palveluntarjoamissopimus.
  5. Verkkokauppa – Opiq-alustan verkkokauppa.
  6. OpiqStat – Opiq-verkkoalustan lisäpalvelu asiakkaalle tilastollisten nimettömien katsausten saamiseksi (esimerkiksi oppimateriaalien käyttötilastot tai tilastot oppiaineittain).
 2. Palvelun yleiset käyttösäännöt
  1. Käyttäjän on suhtauduttava palveluun harkiten ja noudatettava periaatetta, ettei palvelua saa estää eikä häiritä millään tavalla, myöskään silloin, jos jokin toiminto ei ole suoranaisesti kielletty Opiqissa. Noudata kaikki ohjeita, viittauksia ja osoittimia, joita Opiq tarjoaa. Älä yritä päästä ohjeet laiminlyömällä palveluihin tai liitteisiin tavalla, jotka eivät ole liitteen, ohjeen tai viitteen mukaisia.
  2. Useimmiten (paitsi ilmaiset materiaalit) palvelun käyttämiseksi on rekisteröidyttävä Opiqin käyttäjäksi ja luotava käyttäjätili. Luo tili huolellisesti äläkä missään tapauksessa esitä vääriä tietoja.
  3. Jotta Opiqin käyttö olisi laadukasta, suosittelemme käyttämään laitteessa yleisimpien verkkoselainten (esim. Chrome, Explorer, Safari, Firefox jne.) uusimpia versioita.
  4. Opiqia voidaan käyttää käyttölisenssillä (jäljempänä lisenssi) ja siinä säädetyin ehdoin tai muulla Opiqissa sallitulla tavalla.
  5. Star Cloud ei takaa yhdenkään tuotteen pysymistä verkkoympäristössä pidempään, kuin käyttäjän lisenssin määräaika. Kustantamoiden kanssa solmitut sopimukset takaavat tuotteet yleensä lukuvuoden loppuun saakka. Jos jotain oikeutta (esimerkiksi tekijänoikeus) rikotaan, kustantamot voivat vapaasti päättää, milloin heidän tuotteensa jakaminen Opiqissa lopetetaan.
  6. Opiq ei takaa käyttäjälle palvelun käyttötarkoituksen täyttymistä. Pelkästään palvelun käyttö ei takaa oppiaineen onnistunutta suorittamista tai opiskelua.
  7. Opiqin tilastot eivät välttämättä kuvasta oppilaan yleistä opintomenestystä koulussa, sillä se ei kuvasta koko oppimisprosessia. Opintomenestyksen riittävää analyysia varten tarvitaan täydellistä katsausta oppilaan tiedoista ja opintomenestyksestä.
  8. Opiqin käyttöohjeet rooleittain löytyvät TÄÄLTÄ.
  9. Opiqilla on oikeus muuttaa palvelun käyttöehtoja yksipuolisesti ilmoittamalla siitä käyttäjille vähintään 30 päivää aiemmin. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, hän voi hakea 30 päivän kuluessa tietojen poistamista Opiqin tietokannasta ja sopimuksen purkamista. Jos käyttäjä ei tee sitä 30 päivän kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset.
 3. Tekniset kehitykset
  1. Star Cloud tarjoaa verkkoalustan toimivuudella ja teknisellä tasolla, joka on tehty asiakkaalle saatavaksi tämän sopimuksen solmimisen aikana. Lisätoimintojen tilaamista varten tehtävät kehitystyöt tapahtuvat osapuolten sopimuksesta.
  2. Star Cloudilla on oikeus muuttaa verkkoalustan toimivuutta mm. palvelun tekniseen tai sisällölliseen kehitykseen, lisätoimintojen kehittämiseen tai teknisten parametrien muuttamistarpeeseen liittyen.
  3. Jos asiakas ei hyväksy verkkoalustan toiminnallisia muutoksia, hänellä on oikeus purkaa sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa irtisanomisilmoituksen kanssa vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää aiemmin. Jos asiakas ei ole irtisanonut sopimusta mainitun ajan kuluessa, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset ja ne ovat voimassa kokonaisuudessaan.
 4. Maksu ja laskutus
  1. Maksullisista palveluista maksetaan Opiqissa mainittujen tai viitattujen sääntöjen ja hinnaston mukaisesti.
  2. Asiakas maksaa palvelumaksun kalenterikuukausittain. Laskutusjakso on yksi kalenterikuukausi. Lasku esitetään asiakkaalle viimeistään kymmenen (10) päivän kuluttua edellisen laskutusjakson päättymisestä. Laskun eräpäivä on merkitty laskuun.
  3. Star Cloudilla on oikeus muuttaa palvelumaksuja ilmoittamalla siitä vähintään kolmekymmentä (30) päivää aiemmin. Jos asiakas ei hyväksy uusia palvelumaksuja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä kolmekymmentä (30) kalenteripäivää aiemmin.
  4. Star Cloudilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen ja sulkea tili, jos asiakas on ollut Star Cloudille velkaa yli kolmekymmentä (30) kalenteripäivää.
  5. Verkkokaupasta suoritettujen ostosten/tilausten maksaminen tapahtuu verkkokaupassa kuvailtujen ohjeiden mukaan yleensä ostoksen/tilauksen suorittamishetkellä.
 5. Immateriaalioikeudet
  1. Palvelua ei saa käyttää immateriaalioikeutta loukkaavalla tavalla. Suomessa Opiqia käyttävän käyttäjän on noudatettava tarkasti tekijänoikeuteen perustuvia sääntöjä ja periaatteita. Käyttäjän pääsy tiettyihin teoksiin tai muihin luovan työn tuloksiin ei anna käyttäjälle oikeutta niiden millä muulla tavalla kuin palveluiden, teosten tai tuotteiden käyttötarkoituksen mukaiseen käyttämiseen.
  2. Tuotteen oikeellisuudesta ja opintosisällön mukaisuudesta opintosuunnitelmaan vastaa täysin tuotetta levittävä henkilö (kustantamo). Opiq ei vastaa millään tavalla verkkoympäristössä levitettävien tuotteiden sisältämän tiedon paikkansapitävyydestä, mm. opintosisällön paikkansapitävyydestä.
  3. Opiq ei tarkasta yhdenkään tuotteen tapauksessa niiden sisältämien immateriaalioikeuksien mukaisten sääntöjen noudattamista. Opiq kuitenkin keskeyttää tuotteen jakamisen, jos on syytä epäillä immateriaalioikeussääntöjen rikkomista.
 6. Luottamuksellisuus
  1. Star Cloud takaa verkkoalustan kautta käsiteltävien luottamuksellisten tietojen ja henkilötietojen turvallisen säilymisen. Star Cloud ei vastaa tilanteesta, jossa asiakkaan tai käyttäjän tilin kautta julkaistu luottamuksellinen tieto ja henkilötiedot tulevat kolmansien henkilöiden tietoon tilinhaltijan toiminnan vuoksi (esim. käyttäjätunnuksen ja/tai salasanan luovuttaminen kolmannelle henkilölle).
  2. Kumpikaan sopimuksen osapuoli ei saa julkaista ilman toisen osapuolen aiempaa kirjallista suostumusta luottamuksellista tietoa, joka tuli hänen tietoonsa palvelun käytön aikana. Salassapitovelvollisuus on voimassa sopimuksen voimassaoloajan ja kolme vuotta sen päättymisestä.
  3. Pidä salasanat muilta salassa. Älä missään tapauksessa välitä salasanojasi tai muita todentamistunnuksia sähköpostitse. Ole huolellinen ja tarkka käyttäessäsi salasanojasi välttääksesi salasanojen vuotamista tuntemattomille. Huomioi, että epäillessään salasanojen vuotamista, Star Cloudilla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tilanteen selviämiseen saakka.
 7. Henkilötietosuoja
  1. Oikeushenkilöllisiin asiakkaisiin (esimerkiksi koulu tai paikallishallinto) sovelletaan näiden palveluehtojen Liitteessä 1 olevaa tietojenkäsittelysopimusta palveluehtojen erottamattomana osana.
  2. Yksityistä käyttäjää, Opiq-verkkosivulla kävijää ja Opiq-verkkokaupan käyttäjää koskevat henkilötietojen käsittelyehdot, jotka on kerrottu Opiqin tietosuojailmoituksessa.
  3. Jos käyttäjä haluaa muuttaa tai poistaa ilmoittamiaan tietoja eikä voi tehdä sitä Opiqussa mainituilla tavoilla, hänen on lähetettävä ilmoitus sähköpostiosoitteeseen info@starcloud.ee.
  4. OpiqStat-palvelu on tarkoitettu yleisten käyttötilastojen hallinnointiin esimerkiksi tietyn teoksen tai oppiaineen kannalta eikä se kuvasta käyttäjäpohjaisia tilastoja.
 8. Vastuu
  1. Star Cloud ei vastaa palvelun sujuvasta toiminnasta, jos käyttäjän ohjelmisto ei vastaa suositeltavaa.
  2. Star Cloudin tavoitteena on tarjota laadultaan ja turvallisuudeltaan parasta palvelua, mutta Star Cloud ei voi taata, että alusta toimii aina häiriöittä, ajoissa tai virheettömästi. Star Cloud ei vastaa alustan käytössä esiintyvistä teknisistä esteistä ja niistä johtuvista vahingoista mm., jos se johtuu verkkosivustojen ylläpidosta, internetpalvelun tarjoajan tai muun palveluntarjoajan toiminnasta tai toiminnan laiminlyönnistä.
  3. Star Cloud korvaa asiakkaalle velvollisuuksien täyttämättä jättämisen tai epäasianmukaisen täyttämisen aiheuttamista suorista aineellisista vahingoista, jotka ovat seurausta Star Cloudin tietoisesta toiminnasta. Star Cloud ei vastaa asiakkaalle aiheutuvasta epäsuorasta vahingosta eikä ole velvollinen korvaamaan menetettyjä tuloja, keskeytyneeseen toimintaan liittyviä kustannuksia tai muita vastaavia vahinkoja. Star Cloudin vahingonkorvausten enimmäismäärä ei ylitä yhden (1) kalenterikuukauden palvelumaksun kokonaissummaa.
  4. Saatuaan tietää vahingosta asiakkaan on ilmoitettava kuudenkymmenen (60) kalenteripäivän kuluessa Star Cloudille kirjallisesti vahingon koko ja korvausperuste. Star Cloudilla on oikeus vaatia vahingon ja sen koon todistavien asiakirjojen ja muiden tarvittavien tietojen esittämistä.
  5. Jos asiakas viivyttää sopimukseen perustuvien maksuvelvollisuuksien täyttämistä, hän on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa (0,05 %) määräaikaan mennessä maksamattomasta summasta jokaiselta viivästyneeltä kalenteripäivältä. Viivästyskorkoa ryhdytään laskemaan eräpäivää seuraavasta päivästä ja sen laskeminen päättyy maksupäivänä.
  6. Palvelun maksamatta jättäminen antaa Star Cloudille oikeuden keskeyttää palvelu ja/tai päättää sopimus.
 9. Ilmoitusten välittäminen
  1. Käyttäjän on ilmoitettava Star Cloudin työntekijöille kaikista Opiqin häiriöistä ja poikkeamista tämän ohjeen johdannossa mainittujen yhteystietojen välityksellä.
  2. Opiqin ei tarvitse ilmoittaa tilinomistajille, jos verkkoselainten versiot muuttuvat tai jos Opiqin käyttöliittymän ominaispiirteitä, mahdollisuuksia tms. muutetaan.
  3. Verkkoalustan toimivuuden merkittävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa olevalla ilmoituksella tai muutokset yhdennetään verkkoalustassa.
  4. Koulun tiliä sulkemista varten koulun edustaja esittää Star Cloudille allekirjoitetun ilmoituksen.
 10. Palvelun keskeyttäminen ja lopettaminen
  1. Sopimus astuu voimaan näiden ehtojen hyväksymishetkellä. Sopimus on voimassa yhden kalenterivuoden ja jatkuu automaattisesti seuraavan vuoden. Osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle irtisanomisilmoituksella ainakin kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen jakson päättymistä.
  2. Yksityisellä käyttäjällä on oikeus perua palvelu 14 kalenteripäivän kuluessa näiden ehtojen hyväksymisestä. Kyseinen peruutusoikeus ei koske verkkokaupan digitaalisia tuotteita.
  3. Star Cloudilla on oikeus muuttaa tai keskeyttää palvelu sekä lopettaa palvelun tarjoaminen. Star Cloud ilmoittaa tilinomistajille palvelun muuttamisesta tai keskeyttämisestä tai palvelun tarjoamisen päättämisestä mahdollisimman nopeasti tilinomistajille vastaavan muutoksen mahdollisesti aiheutuvan vaikutuksen mukaisesti. Star Cloudin tavoitteena on kuitenkin taata Opiqin jatkuva ja sujuva toiminta koko aktiivisen käytön ajan.
  4. Star Cloud ei ole velvollinen ilmoittamaan palvelun muuttamisesta, keskeyttämisestä tai lopettamisesta, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä, mm. tietoliikennehäiriöt, lakot, hallituksen toiminta ja toimimattomuus, joka estää palvelun tarjoamisen tms.
  5. Opiqin palvelu keskeytetään väliaikaisesti tai pysyvästi henkilölle tai henkilöille, jos on syytä epäillä jonkun immateriaalioikeuksien vahingoittamista tai hyvien tapojen rikkomista (esim. jonkun loukkaaminen, mauttomuus jne.).
  6. Jos Star Cloud epäilee salasanojen vuotamista, sillä on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen, kunnes tilanne selviää.
  7. Star Cloud voi myös rajoittaa tai keskeyttää palveluiden tarjoamisen, jos se havaitsee pahansuopaa toimintaa (esim. sellaisen tekstin tai muiden tietojen syöttäminen oppimistehtäviin, jotka eivät vastaa yleisiä moraalinormeja) tai käyttäjän tavallisesta käytöstä poikkeavaa käyttötavan Opiqissa. Star Cloud ottaa oppilaitoksen (koulun) mukaan tilanteen selvitettäväksi ja päättää palvelun lopettamisesta yhdessä vastaavan oppilaitoksen kanssa. Jos epäilet tuntemattoman henkilön käyttäneen tiliäsi, ilmoita siitä välittömästi Star Cloudin työntekijöille.
  8. Star Cloud mitätöi henkilön lisenssin ja/tai pääsyn Opiqiin, jos Opiqin palveluiden käyttösääntöjen jatkuva rikkominen on vahvistettu tai jos käyttäjä kieltäytyy täyttämästä velvollisuuttaan, joka perustuu näihin ehtoihin tai lakiin.
  9. Oppilaitoksen (koulun) käyttäjille tarjottavan palvelun keskeyttämisestä ja lopettamisesta päätetään yhdessä koulun johdon kanssa.
  10. Jos palvelua ei makseta, Star Cloudilla on oikeus keskeyttää tai lopettaa se, jos velka Star Cloudille on yli kolmekymmentä (30) kalenteripäivää.
 11. Riitojen ratkaiseminen
  1. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan tietojen käsittelyehdoista johtuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet neuvotteluteitse. Jos neuvottelut ovat tuloksettomia, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa asianmukaisen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
  2. Kuluttajalainsäädännöstä johtuvat erimielisyydet ohjataan ensisijaisesti Suomen viranomaisen käsiteltäväksi. (Kuluttajariitalautakunta).
Käyttöehdot
Odota