Luku 1.1 (Lukion Fysiikka (FY2))

Lukijalle

Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa sähköisen Resonanssi-oppimateriaalin parissa!

Opetussuunnitelmassa määritellyt moduulin tavoitteet ja sisällöt

Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja
 • osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia
 • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
 • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
 • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen

Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa.

Lähde: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Oppimateriaalin käyttöohje

Tämä oppimateriaali jakautuu kolmeen lukuun, jotka on jaettu lyhyisiin alalukuihin. Sähköinen oppikirja mahdollistaa videoiden, simulaatioiden ja vuorovaikutteisten sovellusten käytön osana leipätekstiä. Tarjolla on runsaasti lisämateriaalia, kuten erilaisia tehtävätyyppejä, lisätietoa luvun aiheesta tai linkkejä ulkopuolisiin aiheeseen liittyviin sivustoihin.

Harjoitustehtävistä

Jokaisen luvun lopussa on lukuun kuuluvat tehtävät. Ne on jaettu kolmeen osaan, samaan tapaan kuin fysiikan ylioppilaskokeessa.

 • Monivalintatehtävillä voit arvioida, miten hyvin osaat luvun perusasiat.
 • Perustehtävissä harjoittelet luvun keskeisiä asioita.
 • Soveltaviin tehtäviin kuuluvat sellaiset tehtävät, jotka ovat joko tavallista pidempiä ja haastavampia tai sisältävät kurssin ydinasioiden ulkopuolista materiaalia. Näitä tekemällä voit opintojesi aikana valmistautua ylioppilaskokeen kolmannen osion tehtäviin.

Jokaisen alaluvun tehtäväpinossa on tehtäviä, jotka liittyvät suoraan kyseiseen alalukuun. Monet tehtävistä yhdistelevät eri alalukujen asioita toisiinsa, joten ne on laitettu luvun yhteenvedon ja itsearvioinnin tehtäväpinoon. 

Monet tehtävät sisältävät mittaustuloksia. Ne on annettu kolmessa eri tiedostomuodossa, joista voit valita mieleisesi sen mukaan, mitä ohjelmistoa lukiossasi käytetään. Jokainen tiedosto sisältää täsmälleen samat mittaustulokset. Tarjolla olevat tiedostomuodot ovat

 • .cmbl Logger Pro -ohjelmaan
 • .cap Capstone-ohjelmaan
 • .ods LibreOffice -ohjelmaan.

Jos käytät jotain muuta ohjelmistoa, avaa data ods-tiedostona ja kopioi tiedosto käyttämääsi ohjelmaan.

Oppimateriaalin eri elementtejä

Kokonaiskuvan luomiseksi jokaisessa kirjan luvussa on yhteenveto ja Testaa osaamisesi -itsearviointi. Jälkimmäinen koostuu monivalintatehtävistä, jotka voit tehdä itsenäisesti ja saada heti automaattisen palautteen tuloksestasi. Osa itsearviointiluvuista sisältää laskutehtäviä, joihin on pisteytetty malliratkaisu itsenäistä tarkistamista varten.

Lukujen lopussa olevien itsearviointien lisäksi jokaisessa alaluvussa on Pysähdy pohtimaan -tehtävä, jonka tehtyäsi voit helposti tarkistaa, oletko ymmärtänyt juuri lukemasi. Voit hyödyntää tätä tehtävätyyppiä myös mahdolliseen kokeeseen kerratessasi.

Lisämateriaalia kiinnostuneille tarjoavat myös kirjan ulkopuolelle vievät linkit. Nämä ovat aina omissa laatikoissaan:

SI-järjestelmä (Wikipedia)

Pienempiä, ydinasiaa täydentäviä tietoiskuja on joidenkin lukujen yhteydessä.

Tekijät toivovat sinulle antoisia hetkiä oppimateriaalin parissa!

Teos on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä.

Odota